Kategorie

Výrobci

Informace

REKLAMAČNÍ  podmínky

Záruka a reklamace
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

Základní ustanovení
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (Kupující)
a provozovatelem internetového obchodu   www.parts-shop.cz  (Prodávající).

Zjevné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání od České pošty zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem České pošty protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení zaplacené finanční částky dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od České pošty převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady atd.), doporučujeme neprodleně, nejlépei však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží je třeba vrátit na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Součástí vracené zásilky může být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.

Na základě takto vráceného zboží bude Prodávajícím neprodleně vrácena zaplacená finanční částka. 

Na vrácení zboží doporučujeme Prodávajícího předem upozornit e-mailem.

Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba je poskytována na 24 měsíců dle zákona.Předpokládaná  životnost výrobků spotřebního charakteru se liší dle způsobu a četnosti používání.

Místo uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje vždy v provozovně nebo sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu Prodávajícího zaslat, doporučujeme jej ho zabalit tak aby nedošlo k jeho poškození. Zboží k reklamaci neodesílejte na dobírku!

Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu.  .

Od této chvíle začíná běžet 30 dní lhůta pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

K reklamaci je ve všech případech doporučujeme předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek.  

V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění  reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží,  má Kupující nárok na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit

 Prodávající  je povinen přijmout reklamaci v  provozovně, v níž je přijetí reklamace možné  případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné
potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Prodávající  rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem
nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva,
jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Shoda s kupní smlouvou

1)Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je
při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních
předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá
účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.

 Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku
kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný,
může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl
nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se
považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze
věci nebo pokud se neprokáže opak.

 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující
po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil,
jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od
převzetí nové věci.
Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by  jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.
 

 


 
Kontakt pro reklamaci
K vyřizování reklamace používejte adresu prodávajícího

nebo email: info@parts-shop.cz